Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Nadrzędnym celem utworzenia sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska przyrodniczego państw Unii Europejskiej.

Nadrzędnym celem utworzenia sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska przyrodniczego państw Unii Europejskiej.

W ramach realizacji tych celów państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są przede wszystkim do:
- stworzenia obszarów ochrony;
- utrzymania siedlisk i gospodarowania zgodnie z potrzebami ekologicznymi naturalnych siedlisk w ramach stref ochronnych i poza nimi;
- przywracania i odtwarzania zniszczonych siedlisk;
- zagwarantowania spójności całej sieci (poprzez ochronę korytarzy ekologicznych łączących te obszary) oraz integralności poszczególnych obszarów.

 

Podstawa prawna tworzenia obszarów Natura 2000 oraz określenie zasad i trybu powoływania obszarów zawarte są w:


1. Dyrektywie Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa – tzw. Dyrektywie Ptasiej;
2. Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – tzw. Dyrektywie Siedliskowej.

 

Na podstawie ww. dyrektyw wyznaczane są dwa rodzaje obszarów Natura 2000:


1. tzw. „obszary ptasie", których identyfikator zaczyna się od liter „PLB";
2. tzw. „obszary siedliskowe", których identyfikator zaczyna się od liter „PLH".

 

Obszary Natura 2000 na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Jabłonna:

 

 Puszcza Biała

 PLB 140007

 część obszaru o pow. 10,05 ha

 Dolina Środkowej Wisły

 PLB 140004

 część  obszaru o pow. 0,30 ha

 Forty Modlińskie

 PLH 140020

 część obszaru o pow. 0,95 ha

 Dolina Wkry

 PLH 140005

 część obszaru o pow. 17,72 ha

 Ostoja Nowodworska

 PLH 140043

 całość obszaru o pow. 51,01 ha

 Łąki Kazuńskie

 PLH 140048

 część obszaru o pow. 0,96 ha

 Kampinoska Dolina Wisły

 PLH 140029

 część obszaru o pow. 1,78 ha  

 „Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej"

 PLH 140045

całość obszaru o pow. 1776,60   ha

 

Pozostałe obszary Natura 2000 znajdujące się w zasięgu terytorialnym Nadleśnistwa Jabłonna ale nie obejmujące gruntów w jego zarządzie :

Puszcza Kampinoska PLC140001

Dolina Dolnego Bugu PLB140001

Ostoja Nadbużańska PLH140011

Las Bielański PLH140041