Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty

Rezerwaty

Rezerwat Zegrze ( 1979 r., powierzchnia 65,46 ha ) utworzony w celu ochrony naturalnych lasów mieszanych z udziałem dęba bezszypułkowego. Jest to rezerwat fitocenotyczny– zbiorowisk leśnych, a według głównego typu środowiska jest to rezerwat lasów i borów – lasów mieszanych nizinnych.

Rezerwat obejmuje różnowiekowe drzewostany złożone z dęba bezszypułkowego, sosny zwyczajnej i brzozy brodawkowatej.

W warstwie krzewów występuje kruszyna, jarzębina, jałowiec. W runie można spotkać gatunki rzadkie i chronione: lilia złotogłów, turówka leśna, naparstnica żółta, miodownik melisowaty, orlik pospolity.      

 

Rezerwat Pomiechówek ( 1981 r., powierzchnia 18,86 ha )utworzony aby zachować fragmenty naturalnych grądów z drzewami pomnikowymi. Jest to rezerwat fitocenotyczny – zbiorowisk leśnych, a według głównego typu środowiska jest to rezerwat lasów i borów – lasów mieszanych nizinnych.

Drzewostan tworzą 150 – letnie dęby szypułkowe z udziałem sosny zwyczajnej, brzozy brodawkowatej i topoli osiki.

Podszyt tworzą leszczyna, grab, dereń, trzmielina i kruszyna.

W runie występują: miodownik melisowaty, czerniec gronkowy, gnieźnik leśny.

 

Rezerwat Dolina Wkry ( 1991r., powierzchnia całkowita 24,37 ha, z tego 17,24 ha na gruntach nadleśnictwa i 7,13 ha rzeka Wkra )utworzono w celu zachowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych odcinka rzeki Wkry oraz terenów nabrzeżnych.

Jest to rezerwat krajobrazów ekologicznych – zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych, a według głównego typu środowiska jest to rezerwat mieszany – lasów i wód.

Rezerwat obejmuje koryto rzeki Wkry wysoki prawy brzeg i płaski lewy wraz z lasami po obydwu stronach rzeki.

Drzewostany tworzy sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata i olsza czarna.

 

Rezerwat Bukowiec Jabłonowski ( 1990 r., powierzchnia 37,74 ha ).Celem ochrony w tym rezerwacie jest las o charakterze zbliżonym do naturalnego z udziałem buka i stanowiskiem brzozy czarnej. Jest to rezerwat fitocenotyczny – zbiorowisk leśnych  a według głównego typu środowiska jest to rezerwat lasów i borów – lasów mieszanych nizinnych.

Drzewostany w   rezerwacie tworzą dąb szypułkowy, sosna zwyczajna, buk pospolity i brzoza brodawkowata.  

Wiek niektórych dębów i buków to nawet 160 lat.

 

Rezerwat Jabłonna ( 1980 r., powierzchnia 22,19 ha ).Celem utworzenia tego rezerwatu jest ochrona naturalnych zbiorowisk leśnych o dużym zróżnicowaniu siedliskowym z fragmentami świetlistej dąbrowy.   

Jest to rezerwat fitocenotyczny – zbiorowisk leśnych  a według głównego typu środowiska jest to rezerwat lasów i borów – lasów mieszanych nizinnych.  

Występują tu drzewostany dębowe i dębowo – sosnowe z grabem zwyczajnym, lipą drobnolistną, wiązem polnym, kruszyną pospolitą i czeremchą zwyczajną.

 

 

 

Pozostałe rezerwaty położone w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Jabłonna

 

Rezerwat Wąwóz Szaniawskiego ( 1977 r., powierzchnia 12,85 ha ).Celem ochrony jest zachowanie lasów pochodzenia naturalnego porastających skarpę rzeki Narew.

 

Rezerwat Wieliszewskie Łęgi ( 1990 r., powierzchnia 18,58 ha )utworzony w celu zachowania zróżnicowanych, naturalnych zbiorowisk roślinnych z licznymi gatunkami roślin storczykowatych.

 

Rezerwat Jezioro Kiełpińskie ( 1988 r., powierzchnia 6,90 ha )ochroną obejmuje Jezioro Kiełpińskie położone w pradolinie Wisły ( fragment starorzecza ) z przyległym pasem użytków zielonych, łąk i pastwisk.

 

Rezerwat Kalinowa Łąka ( 1989 r., powierzchnia 3,47 ha ).Cel ochrony to zachowanie śródleśnej podmokłej łąki ze stanowiskiem pełnika europejskiego.

 

Rezerwat Łosiowe Błota ( 1980 r., powierzchnia 31,21 ha ).Celem utworzenia było zachowanie w stanie naturalnym zbiorowisk roślinności torfowiska niskiego.

 

Rezerwat Jadwisin ( 1996 r., powierzchnia 93,39 ha ). Celem utworzeia była ochrona drzewostanu położonego na skarpie doliny Narwi w pobliżu Serocka z bogatymi siedliskami grądów i lasów mieszanych.

 

Rezerwat Las Bielański ( 1973 r., powierzchnia 132,59 ha ). Celem utworzenia była ochrona unikatowej przyrody dawnej Puszczy Mazowieckiej, ponieważ rezerwat jest położony w północnej częśći Warszawy w dzielnicy Bielany.

 

Rezerwaty Wiślane ( 1998 r.)

Są to częściowe rezerwaty faunistyczne ptaków. Celem ich powołania było zachowanie naturalnego koryta Wisły z typowymi dla niej wyspami, łachami i zróżnicowaną rzeźbą brzegową.

Należą do nich:  

-           Ławice Kiełpińskie

-           Kępy Kazuńskie

-           Zakole Zakroczymskie

-           Wikliny Wiślane