Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 58, poz. 405 ze zm.) Nadleśnictwo Jabłonna zaliczone jest do I kategorii zagrożenia pożarowego.

          Wiele czynników ma decydujący wpływ na to, iż lasy są w zwiększonym stopniu narażone na powstanie pożarów, są to między innymi:

  • typy siedliskowe lasu z przewagą gatunków iglastych,
  • bliskość dużej aglomeracji wiążąca się z dużą presją antropogeniczną obszarów leśnych podczas rekreacji i czynnego wypoczynku jak również zabudowa mieszkaniowa lokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksów leśnych,
  • liczne ciągi komunikacyjne i szlaki turystyczne przecinające tereny leśne nadleśnictwa, 
  • komunikacja kolejowa
  • i wiele innych.

System obserwacyjno-alarmowy połączony z bieżącym monitorowaniem oraz skutecznym działaniem służb nadleśnictwa przyczynia się do szybkiego wykrycia i ugaszenia pożaru na terenach leśnych. Nadleśnictwo zabezpiecza środki techniczne umożliwiające dotarcie na miejsce powstania pożaru w celu prowadzenia działań zapobiegających jego rozprzestrzenianiu się oraz wezwaniu właściwych służb, które ugaszą pożar. Procedury działania w sytuacji stwierdzenia pożaru lasu są opracowane i  zapisane w dokumencie pn. „Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru lasu”. Dokument ten jest corocznie aktualizowany i uzgadniany z właściwymi terytorialnie powiatowymi komendami Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendą Miejską Straży Pożarnej w Warszawie.

Ponadto, w zakresie ochrony przeciwpożarowej kompleksów leśnych Nadleśnictwo Jabłonna ściśle współpracuje z sąsiadującymi jednostkami wchodzącymi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie tj. Nadleśnictwami: Drewnica, Płońsk, Pułtusk. Nadleśnictwa te posiadają własne dostrzegalnie pożarowe pokrywające polem obserwacji również obszary leśne w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Jabłonna.

System obserwacyjno-alarmowy tworzą:

-          punkt alarmowo-dyspozycyjny (PAD) zlokalizowany przy siedzibie Nadleśnictwie (ul. Wiejska 20 w Jabłonnie)

-         sieć łączności alarmowo - dyspozycyjnej

-          patrole przeciwpożarowe

-          sieć stałej obserwacji naziemnej  

-          patrolowanie lotnicze

Nadleśnictwo Jabłonna posiada trzy dostrzegalnie przeciwpożarowe wyposażone w zestawy telewizji przemysłowej do szybkiego wykrywania pożaru. Dostrzegalnie zlokalizowane są w leśnictwach: Białobrzegi, Poniatów oraz Pomiechówek.   

Nadleśnictwo Jabłonna dysponuje lekkim wozem patrolowo - gaśniczym, który jest wyposażony w retransmiter służący do pracy na częstotliwości Straży Pożarnej, posiada na wyposażeniu agregat gaśniczy o pojemności zbiornika 400 l oraz lancę gaśniczą.

W związku z zaszeregowaniem Nadleśnictwa do I kategorii zagrożenia pożarowego oraz położeniem w bezpośredniej bliskości Warszawy Nadleśnictwo, na terenie lotniska usytuowanego na Bemowie utworzyło "Leśną Bazę Lotniczą Warszawa-Babice” gdzie w okresie akcji bezpośredniej stacjonują statki powietrzne wykorzystywane do patrolowania obszarów leśnych i prowadzenia akcji gaśniczych na obszarze 14 nadleśnictw z zasięgu działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie oraz Kampinoskiego Parku Narodowego.

Nadleśnictwo Jabłonna przywiązuje również dużą wagę do tworzenia i należytego utrzymania w gotowości infrastruktury przeciwpożarowej w postaci sieci dojazdów pożarowych, punktów czerpania wody do celów pożarowych, baz sprzętu ppoż. wraz z ich niezbędnym wyposażeniem.

W czasie trwania akcji bezpośredniej ppoż, przypadającej na okres od 1 marca do 31 października, bezpieczeństwo pożarowe na terenach leśnych utrzymywane jest poprzez prowadzenie dyżurów prowadzonych również w święta i dni wolne od pracy.

Wszystkie wymienione powyżej składowe systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych - wdrożone procedury realizowane są przez przeszkoloną kadrę pracowników na czele z powołanymi Pełnomocnikami Nadleśniczego Nadleśnictwa Jabłonna.

Analiza zdarzeń pożarowych w latach 1999-2008.

Na terenie Nadleśnictwa Jabłonna zanotowano 498 pożarów lasu (255 pożarów na terenie lasów Skarbu Państwa zarządzanych przez nadleśnictwo, 243 pożary w lasach innych własności). Powierzchnia pożarów 109,37 ha, w tym w lasach Skarbu Państwa zarządzanych przez nadleśnictwo 46,70 ha i 62,67 ha w lasach innych własności.

W kolejnych latach w lasach Skarbu Państwa zarządzanych przez nadleśnictwo sytuacja była następująca:

w 2009 r.      - 32 pożary, powierzchnia 11,40 ha 

w 2010 r.      -  24 pożary, powierzchnia  4,00 ha

w 2011 r.      - 40 pożarów, powierzchnia  11,91 ha

w 2012 r.      - 47 pożarów, powierzchnia 20,90 ha

w 2013 r.      - 20 pożarów, powierzchnia 3,91 ha

w 2014 r.      - 10 pożarów, powierzchnia 1,95 ha

w 2015 r.      - 31 pożarów, powierzchnia 11,71 ha

w 2016 r.      - 18 pożarów, powierzchnia 2,01 ha

w 2017 r.      -   8 pożarów, powierzchnia 1,30 ha

w 2018 r.      - 24 pożary, powierzchnia 4,58 ha

w 2019 r.      - 23 pożary, powierzchnia 5,87 ha

w 2020 r.      - 17 pożarów, powierzchnia 2,66 ha

Bezpośrednie przyczyny powstania pożarów są najczęściej trudne do ustalenia, ale większość pożarów poprzez dużą penetrację terenów leśnych przez społeczeństwo miała związek z czynnikiem ludzkim i nieostrożnością osób korzystających z lasu. Odnotowuje się również podpalenia lasu oraz pożary wywołane przez transport kolejowy.

Bądźmy więc ostrożni i bardzo odpowiedzialni w kontaktach z otaczającym nas środowiskiem leśnym. Bowiem las rośnie wiele lat, a spłonąć może w kilka chwil.

W razie zauważenia ognia natychmiast alarmujmy pod numerami 112 lub 998 bądź do PAD-u Nadleśnictwa Jabłonna 22 774 49 33 wew. 444 lub 695 340 572.

Mapa aktualnego zagrożenia pożarowegohttp://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/

 


STOP wypalaniu traw!

.